Izvēlēties valodu:
           

Personas datu apstrādes noteikumiPrivātuma politika

 

Spēkā no 2018. gada 25. maija

 

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA "TEHAUTO LATGALE" apstrādā personas datus. Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA "TEHAUTO LATGALE" sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar "TEHAUTO LATGALE" sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šī privātuma politikas spēkā stāšanās.

 

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Šī Privātuma politika izskaidro mūsu politiku attiecībā uz jebkādiem personas datiem, kurus Jūs varētu mums iesniegt (vai kas varētu tikt apkopoti no Jums), apmeklējot SIA "TEHAUTO LATGALE". Mēs šo Informāciju izmantosim atbilstoši Jūsu sniegtajām atļaujām un saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem.

Personas dati tiek vākti no Klienta tikai pēc brīvprātīgās gribas.

Personas datu kategorijas, kuras "TEHAUTO LATGALE" lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte);

 2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;

 3. Ar līzinga pakalpojumiem saistītie dati, Ģimenes dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, mantiniekiem un citām saistītajām personām.

 4. Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati, ko Klients ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajiem reģistriem, vai veicot trešo pušu darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā; Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera;

 5. Profesionālie dati: izglītība un profesionālā karjera;

 6. Finanšu dati, piemēram, konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, Klienta finanšu pieredze un investīciju mērķi, t.sk. ieguldījumu pakalpojumu, apdrošināšanas pakalpojumu un citu ar investīciju riska pārzināšanu saistītu produktu izvēlēšanās un sniegšanas laikā ievāktie dati, tirdzniecības pieprasījumi vai izpildītie finanšu instrumentu darījumi;

 7. Dati par aktīvu vai turības izcelsmi, piemēram, dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību;

 8. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem;

 9. Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību.

 10. Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē SIA “TEHAUTO LATGALE” centru vai sazinās ar telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts;

 11. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, intereses;

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

Datu pārzinis

SIA "TEHAUTO LATGALE" ir datu pārzinis Likumā noteiktajiem mērķiem, un ar mums iespējams sazināties, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?
• Lai administrētu servisa centra pakalpojumus
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu pierakstīšanos uz remontdarbiem servisa centrā SIA “TEHAUTO LATGALE”. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt Jūs SIA
TEHAUTO LATGALE” programmā. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, mēs Jūs nevarēsim apkalpot SIA “TEHAUTO LATGALE” servisa centrā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 • Vārds, uzvārds

 • Adrese

 • Mašīnas marka, modelis, valsts numurs

 • Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

Rakstiska piekrišana

3 gadus

 

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, garantijas vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Lai administrētu līzinga darījumus
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu līzingu pieteikumus SIA TEHAUTO LATGALE salonā, piemēram, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, sniegtu piedāvājumus.
Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju par Jums interesējošo preci vai pakalpojumu (piemēram, par izmaiņām vai akcijām, tāpat arī mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.)

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 • Vārds, uzvārds

 • Personas kods

 • Dzimšanas datums

 • Personu apliecinoša dokumenta dati (pases kopija, ID karte)

 • Kontaktinformācija – adrese, e-pasts vai mobilā tālruņa numurs

 • Ģimenes stāvoklis

 • Dati par atiecībām ar juridiskām personām

 • Profesionālie dati (izglītība, amats)

 • Nodarbošanās/darba vieta

 • Finanšu dati (knti, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības)

 • Galvotājs (vārds, uzvārds, personas kods, amats,saistība)

Jūsu piekrišana

10 gadus/ tik ilgi cik tas būs nepieciešams


 

Tiešais mārketings
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu Jums personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz Jūsu izvēlētajiem saziņas kanāliem: vēstules, īsziņas, e-pasts, sociālie tīkli.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

 • Vārds, uzvārds

 • E-pasts

 • Mobilā tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu.

 


 

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?
• Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad Jūs pirmo reizi pierakstāties TEHAUTO LATGALE kā klients.


Personas datu izpaušana
• Pakalpojumu sniedzēji

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.


Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?
Mēs vienmēr apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, taču Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valsti, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Jūsu tiesības
Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot. Atsevišķu informāciju par sevi varat atjaunināt, ierodoties servisa centrā TEHAUTO LATGALE vai piezvanot uz mūsu mājaslapā norādīto dispečera telefona numuru.

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga piezvanot TEHAUTO LATGALE” servisa centram.


Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Izdzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam..

Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Videonovērošana

SIA TEHAUTO LATGALE ēkā notiek videonovērošana, par ko informē pie ieejas durvīm brīdinājuma zīme. 
Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pakalpojumu un kvalitātes uzlabošana.

Sīkdatnes
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko no Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm iekopē Jūsu datora vai mobilā tālruņa pārlūkā. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas gan lai tīmekļa vietnes darbotos, gan lai uzlabotu lietotāju ērtības, kā arī lai sniegtu informāciju tīmekļa vietnes īpašniekiem. Mūsu sīkdatnēs var būt informācija par Jūsu tiešsaistes izvēlēm un tās ļauj mums individualizēt mūsu tīmekļa vietnes atbilstoši Jūsu interesēm.
Kā Jūs varat pieņemt vai noraidīt sīkdatnes?
Lietotāji var iestatīt savas ierīces tā, lai tās vai nu pieņemtu visas sīkdatnes, vai arī saņemtu paziņojumu, kad sīkdatni izsniedz, vai nekad nepieņemtu sīkdatnes. Pēdējā izvēle nozīmē to, ka šādam lietotājam nebūs iespējams sniegt noteiktus personalizētus pakalpojumus. Līdz ar to lietotājam var nebūt pieejamas visas tīmekļa vietnes līdzekļu sniegtās priekšrocības.
Ja vispār nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai iebilstat pret noteiktām sīkdatnēm, tad Jums, iespējams, atbilstoši jāmaina sava pārlūka iestatījumi. Taču katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc izmantojiet savas pārlūkprogrammas izvēlni "Help" („Palīdzība”), lai uzzinātu kā mainīt sīkdatņu preferences.
Kā mēs lietojam sīkdatnes? Sīkdatņu sniegtā informācija var mums palīdzēt analizēt to, kā Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietnes, un palīdz mums sniegt Jums lielākas lietotāja ērtības, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Mūsu sīkdatņu saņemtā informācija netiek izmantota, lai Jūs identificētu, nedz arī lai pa e-pastu vai pa pastu sūtītu Jums reklāmas materiālus.
Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem mēs izmantojam?
Tehniski nepieciešamas sīkdatnes.

Dažas mūsu sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas, lai lietotu mūsu tīmekļa vietnes vai atsevišķas to piedāvātas funkcijas. Kad tiek lietotas mūsu tīmekļa vietnes, šādas funkcionālas
sīkdatnes nav iespējams noraidīt. Tas attiecas arī uz sīkdatnēm, ko izmanto, lai reģistrētu, ka lietotājs vai nu piekrīt, vai arī nepiekrīt sīkdatņu lietošanai mūsu tīmekļa vietnē.

Sesiju sīkdatnes un preferenču sīkdatnes.

Lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu darbu, mēs reizēm varētu lietot sesiju sīkdatnes, piem., lai sniegtu lietotājam iespēju pārvietoties dažādās lapās. Šādu sīkdatņu derīgums beidzas lietotāja sesijas beigās (proti, kad lietotājs aizver pārlūka logu). Mēs reizēm varētu arī izmantot sīkdatnes, kuru derīguma termiņš ir garāks, lai atcerētos Jūsu preferences un izvēles mūsu tīmekļa vietnēs. Šādu sīkdatņu derīguma termiņš vispārīgā gadījumā nepārsniedz divus gadus.

Analīzes sīkdatnes.

Mēs reizēm varētu lietot analīzes sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu sniegumu. Lai to darītu, mēs varētu apkopot informāciju par to, cik mums ir apmeklētāji, no kurienes mūsu lapā apmeklētāji ieradušies un kā viņi izmanto tīmekļa vietni (proti, kuras lapas apmeklētāji apmeklē visbiežāk).

Sociālo tīklu sīkdatnes.

Mēs reizēm varētu integrēt savās tīmekļa vietnēs trešo personu, jo īpaši atsevišķu sociālo tīklu, tīmekļa vietņu līdzekļus. Šie līdzekļi reizēm ir aprīkoti ar skriptiem vai citiem elementiem, kas var nolasīt, bet dažreiz arī izvietot sociālo tīklu sīkdatnes Jūsu ierīcē. Šādas sīkdatnes reizēm varētu nodrošināt reklāmas personalizēšanu. Lai gan mums nav nedz piekļuves, nedz iespējas vadīt ne šīs sīkdatnes, ne to apkopotos datus, tomēr mēs vēlamies Jūs informēt un gūt Jūsu piekrišanu šādu elementu lietošanai. Papildu informācijai, lūdzu, iepazīstieties ar iespējamu sociālu tīklu sīkdatņu sarakstu.

Facebook.

Turpmāk nosauktie Facebook līdzekļi varētu tikt integrēti mūsu tīmekļa vietnēs, un tie varētu nolasīt vai izvietot Facebook sīkdatnes:
Facebook poga "Like" ("Patīk") (ļauj lietotājam atzīmēt vienumu ar "Patīk", esot Facebook).
Facebook "Connect" ("Savienoties") (ļauj lietotajam ienākt savā Facebook kontā un no šī konta sazināties ar mūsu tīmekļa vietnēm).
Facebook "Share" ("Dalīties") (ļauj lietotājam dalīties ar vienumu, esot Facebook).
Facebook "Social Graph" ("Sociālā grafika") (ļauj mūsu tīmekļa vietnēm ievilkt mūsu tīmekļa vietnēs, tādus Facebook elementus kā lietotāja profila attēlus un publiskas Facebook ziņas.
Klikšķiniet te, lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku!
Klikšķiniet te, lai iepazītos ar informāciju par Facebook sīkdatnēm!

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
SIA “TEHAUTO LATGALE”, reģ. Nr. 41503027578
Juridiskā adrese: Cietokšņa iela 72, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Tālruņa numurs: +371 654 763 50
E-pasts: info@tehautolatgale.lv

Mūsu īpašie piedāvājumi:
Personas datu apstrādes noteikumi